Laadimine ....

Kasutustingimused

TERMINID
Portaali omanik – Keelevara OÜ, reg. kood 11026787, email info@keelevara.ee
Kasutaja - Keelevara portaalis kontot omav füüsiline või juriidiline isik
Pooled – Portaali omanik ja Kasutaja
Portaal – Keelevara portaal ehk veebirakendus, mis asub aadressil portaal.keelevara.ee
Kasutajainfo – registreerunud kasutaja kasutajanimi ning parool
Kasutustingimuste leht – https://portaal.keelevara.ee/info/tingimused

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) kohalduvad ainult Keelevara portaali kasutajatele ja viimane versioon asub kättesaadaval Kasutustingimuste lehel
1.2. Kasutajal on õigus kasutada Veebikeskkonda üksnes kooskõlas Kasutustingimustega
1.3 Portaali kasutamise eelduseks on kasutajatingimustega nõusolek
1.4 Portaali omanikul on õigus Kasutustingimusi muuta seadusega lubatud ulatuses igal ajal, ilma Kasutajat teavitamata
1.5 Kasutustingimuste muudatused avaldatakse Kasutustingimuste lehel, mis on kättesaadav ööpäevaringselt
1.6 Kasutaja kohustub hoidma oma Kasutajainfo konfidentsiaalsena
1.7 Kasutajainfo jagamine kolmandate osapooltega on keelatud
1.8 Kõikide andmekogude autoriõigused kuuluvad vastavate andmekogude autoritele
1.9 Portaali omanik võimaldab kasutajal Portaali kasutada igal ajal mahus, mis ei ületa mõistliku kasutamise limiiti
1.10 Portaali omanikul on õigus teenuse osutamine ühepoolselt ette teatamata lõpetada ja tagastada ette makstud tasu
1.11 Portaali omanik lubab hoida Portaali kättesaadava ja kasutatavana maksimaalses ulatuses ent ei garanteeri pidevat Portaali kättesaadavust
1.12 Kasutajal on õigus konto sulgeda igal ajal. Konto sulgemiseks tuleb teavitada Portaali omanikku. Konto suletakse (5) tööpäeva jooksul teate kätte saamisest

3. LIMIIDID
3.1 Portaali ressursikasutuse limiite seatakse ja jälgitakse dünaamiliselt Portaali omaniku poolt ning need on ajas muutuvad
3.2 Kui Kasutaja ületab Portaali kasutamiseks ette nähtud dünaamilist limiiti, suletakse tema konto ajutiselt ja Kasutajat teavitatakse sellest emaili teel
3.3 Kui Kasutaja soovib limiite suurendada, siis on seda võimalik teha kokkuleppel Portaali omanikuga

4. ANDMEKAITSE
4.1 Kogutavad ja töödeldavad andmed: emaili aadress, kasutajanimi, mis on vajalikud portaali sisse logimiseks ja teenuse kasutamiseks
4.1 Vastutav töötleja on Keelevara OÜ, info@keelevara.ee
4.1 Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele
4.2 Mitteaktiivsete kontode isikuandmeid hoitakse maksimaalselt 5 aastat peale viimast aktiivset kasutust, seejärel andmed kustutatakse
4.3 Keelevara portaali infosüsteem asub Zone Media OÜ hallatavas virtuaalserveris ning on kaitstud turvameetmetega, mis vastavad parimatele praktikatele ning standarditele
4.4 Kasutaja kohta käivaid isikuandmeid on võimalik kasutajal küsida Keelevara OÜ käest emaili info@keelevara.ee kaudu
4.5 Portaali omanik kasutab asjakohaseid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, tagamaks turvaline isikuandmete käitlemine viisil, mis välistab töödeldavate andmete juhusliku või ebaseadusliku kasutamise, nende avalikustamise või juurde pääsemise.
4.6 Isikuandmete töötlemise rikkumise korral on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole nende kodulehe kaudu: https://www.aki.ee/meist/vota-uhendust/rikkumisteade

5. KÜPSISED (COOKIES)
5.1 Keelevara portaal salvestab ja töötleb ainult programmi töö jaoks vajalikke küpsiseid (nt sessiooni hoidmine)
5.2 Lisaks võidakse talletata küpsiseid, mis on vajalikud külastatavuse statistika kogumiseks kolmandate osapoolte jaoks (kuupäev, kellaaeg, veebilehitseja versioon, tarkvara versioon, IP aadress jms avalik info)
5.3 Küpsistega seotud info ei ole isiksustatud
5.4 Küpsiste säilitamise aeg on 1 päevast kuni 2 aastani

6. LÕPPSÄTTED
6.1 Kõik kokkulepped ja suhtlus, mis on sõlmitud Poolte vahel, on konfidentsiaalne ning võib avalikustada ainult Poolte nõusolekul
6.2 Vääramatu jõu sündmuse korral Kasutustingimused ei rakendu
6.3 Kõik Poolte vahelised eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel kokkuleppeni ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt kohtus